top of page

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. Yritys

AI Akatemia  (Selfluencer Oy)                

Y-tunnus 3286283-6

2. Rekisteriä koskevissa asioissa lisätietoa antaa

info@ai-akatemia.com

3. Rekisterin nimi

Selfluencer Oy:n asiakas- ja viestintärekisteri

4. Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yhteydessä kurssien, palveluiden kehittämisen, markkinoinnin, kyselyiden, yhteydenottojen, laskutuksen, perinnän, raporttien toimituksen ja muiden asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden hoitamiseen. Rekisterin osto-, asiakas- ja osoitetietoja voidaan käyttää myös markkinointi ja profilointi toimenpiteisiin sekä asiakasviestinnän kohdentamiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitoimenpiteisiin.

5. Rekisterin tietoseloste

Selfluencer Oy:n asiakas- ja viestintärekisterissä voidaan käsitellä muun muassa alla esitettyjä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

Selfluencer Oy:n asiakkaana olevan henkilön, yrityksen tai yhteisön perustietoja. Perustiedot sisältävät esimerkiksi nimen, yhteystiedot kuten osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä yhteyshenkilön yhteystiedot. Selfluencer Oy:n ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi tilaukseen liittyvät tiedot, tiedot mahdollisista tapaamisista, mahdolliset markkinointiluvat tai markkinointikiellot sekä muut osapuolten yhteydenpitoon ja palveluun liittyvät tiedot. Lisäksi rekisterissä käsitellään tietoa Selfluencer Oy:n verkkosivuilla tehdystä käyttäytymisestä sekä verkkokursseille syötettyä tietoa, sekä yhteydenotot.

6. Tietolähteet

Selfluencer Oy käyttää tietolähteinään asiakkaan ilmoittamia tietoja, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokantoja ja mahdollisten verkkosivustojen, blogien, uutiskirjeiden tilaus- ja käyttötietoja sekä asiakashallintajärjestelmän tietoja.

7. Rekisterin tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja voidaan jakaa Selfluencer Oy:n sisällä, sekä Selfluencer Oy:n alihankkijoiden kanssa.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Selfluencer Oy voi tarvittaessa myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn Selfluencer Oy:n ulkopuolisille yrityksille, jotka saattavat sijaita EU:n ja ETA:n (Euroopan unioni ja Euroopan talousalue) ulkopuolella sijaitsevissa maissa. Nämä yritykset ja toimijat voivat käsitellä rekisterin tietoja esimerkiksi maksu-, IT-, infrastruktuuripalveluiden tai muiden palveluiden tarjoamiseksi. Tämän kaltaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Luovutettavia henkilötietoja voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

9. Rekisterin ylläpito ja sen tietoihin käsiksi pääsevät henkilöt ja suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan näillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Selfluencer Oy:n IT- ja maksunvälityspalvelut ovat ostettu Wix.com Ltd – yritykseltä. Lisäinformaatiota Wix.com:n tietosuojaselosteessa. ATK-laitteet, joilla Selfluencer Oy käsittelee henkilötietoja, sijaitsevat lukitussa tilassa.

10. Tietojen tarkistusoikeus

Kaikilla on lähtökohtaisesti oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin ylläpitäjälle. Tarkistuspyyntö on maksuton, kuitenkin enintään kerran puolessa vuodessa (6kk) toteutettuna.

11. Tietojen korjaamisoikeus

Kaikilla on oikeus vaatia Selfluencer Oy:n rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Korjaamispyynnöstä tulee tulla ilmi ilmoitettavan nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin ylläpitäjälle.

12. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.

(Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja – palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. )

13. Tietosuojaseloste 2

Tietosuoja-asetus(2016/679)

Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

Henkilötietolain 6 luvun 26 §:n mukainen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin. Rekisteriin kuuluvalla on oikeus tarkastuttaa tietonsa kerran (12kk) välein maksutta rekisterin pitäjältä.

Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu 22.12.2022

bottom of page